Náš tip
s.Oliver
Dárkový poukaz AlpinePro
Dárkový poukaz České filharmonie
Dárkové poukázky je možné uplatnit na veškeré produkty FIRO-tour a.s., uvedené v katalozích CK FIRO-tour a.s.
Studio LaDesign nabízí poradenství a workshopy v oblasti interiérového designu
Darujte krásný úsměv! Odstranění zubního kamene a pigmentace, bělení zubů až o 8 odstín?!
Darujte dárkové poukázky!

obchodní podmínky

poukazky.cz > o nás > obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.poukazky.cz.


Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba RNDr. Peter Varga, s místem podnikání Praha - Žižkov, Kubelíkova 976/3, PSČ: 130 00, IČ: 73871907, DIČ: CZ6412116359, zapsán v Živnostenském rejstříku od 6.8.2004, v evidenci Úřadu městské části Praha 3, odbor živnostenský pod číslem č.j. UMCP3 122174/2013, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem    (z. č. 513/1991 Sb., v platném znění).


Vymezení základních pojmů

1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (viz. níže) a na druhé straně dodavatel.

2. „Prodávající“ je fyzická osoba RNDr. Peter Varga, s místem podnikání Praha - Žižkov, Kubelíkova 976/3, PSČ: 130 00, IČ: 73871907, DIČ: CZ6412116359, zapsán v Živnostenském rejstříku od 6.8.2004, v evidenci Úřadu městské části Praha 3, odbor živnostenský pod číslem č.j. UMCP3 122174/2013. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. "Internetový obchod" je internetový obchod na servru www.poukazky.cz provozovaný Prodávajícím.
4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
a) „Kupující - spotřebitel“, dále jen „Spotřebitel“, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
b) „Kupující, který není spotřebitel“, dále jen „Zákazník“,  je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.     

Přijetí objednávky a uzavření smlouvy

Nabídka poukázek a zboží v rámci internetového obchodu Prodávajícího je pouze katalogem resp. prezentací a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka Kupujícího příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek ve svém katalogu, jejich dostupnost bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Po přijetí objednávky Kupujícího bude Kupujícímu obratem odesláno emailem (na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu) potvrzení o jejím přijetí do obchodního systému Prodávajícího. Toto automatické potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího je však pouze informativního charakteru a není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem, za který se považuje závazné potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, jedná se o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Závazné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky Prodávajícím, kdy si Prodávající a Kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh poukázek a zboží, počet kusů, cenu za obsah dodávky a za doručení, a dále způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávka

Ceny poukázek i zboží si může Kupující ověřit v internetovém obchodě Prodávajícího přímo u jednotlivých položek. Objednávku je možné zadat způsobem, který se nachází na stránce jak objednat. Ceny za dopravu a dalších poplatků může Kupující ověřit v průběhu vložení do košíku, ještě před vyplňováním objednávky a také na stránce způsoby a cena doručení.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za poukázky i zboží včetně souvisejících poplatků, a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat ještě před odesláním objednávky. Při rekapitulaci objednávky má Kupující možnost si zkontrolovat informace o obsahu, ceně a příjemci zásilky, o způsobu doručení i platby. Objednávku také lze ještě v tomto posledním kroku zrušit.

Pokud chce Kupující provést v již odeslané objednávce nějakou změnu nebo chce sdělit nějakou upřesňující informaci, může tak učinit zasláním zprávy elektronickou poštou na info@poukazky.cz s uvedením čísla objednávky, nejpozději do odeslání oznámení o expedici zásilky. Náklady na případné opakované doručování nese Kupující.

Zrušení objednávky

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku Kupujícího až do potvrzení objednávky Prodávajícím.

V případě, že Kupující bude mít z jakýchkoliv důvodů zájem o zrušení své objednávky, musí s tímto požadavkem kontaktovat Prodávajícího na adrese info@poukazky.cz nebo telefonicky v pracovní době od 9:00 do 17:00 hod na čísle 222 103 265  resp. 775 118 423.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím či výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Odstoupení od smlouvy

Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Pokud je kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. To neplatí v případě, kdy je předmětem nákupu dárková poukázka speciálně upravená podle přání Spotřebitele (opatřená nápisem, věnováním, uvedením jména apod.).

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že písemně oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Při odstoupení je nutné předložit originál dokladu o koupi zboží.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odesláno. Zboží zaslané zpět Prodávajícímu musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, veškeré dokumentace a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

Zboží nelze poslat zpět Prodávajícímu na dobírku.

Právo na odstoupení od smlouvy ale Spotřebitel nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy:
• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii, a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Smlouvy v internetovém obchodě Prodávajícího jsou uzavírány pomocí sítě internet a Prodávajícímu tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Kupující nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

Odpovědnost za obsah www stránek

Prodávající (provozovatel servru www.poukazky.cz) upozorňuje, že informace na webových stránkách včetně internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nabídku a služby popsané na svých stránkách.

Reklamační řád - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a z. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění,  a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající odpovídá za faktické a právní vady zboží a „poukázek“. Faktickou vadou „poukázky“ se rozumí zejména poškození poukázky (natržení, rozmazání apod.), právní vadou se rozumí zejména nemožnost použít „poukázku“ deklarovaným způsobem (odmítnutí přijetí platné poukázky u deklarovaných obchodníků). 

Záruční doba

Spotřebitel bere na vědomí, že platnost „dárkových poukázek“ je časově omezená. Doba platnosti je na každé „poukázce“ vyznačena a po jejím uplynutím již nelze poukázku k úhradě zboží či služeb použít. Prodávající odpovídá za faktické a právní vady poukázek jen po dobu jejich platnosti.

U ostatního zboží odpovídá Prodávající za vady po dobu běhu záruční doby, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží Spotřebitelem.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval.
V případě výměny zboží za nové, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží.

Vystavení záručního listu

Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

Postup při  reklamaci

Pokud Spotřebitel reklamuje zboží zakoupené v internetovém obchodě Poukazky.cz, zašle písemně Prodávajícímu dopis, ve kterém uvede typ zboží, jeho číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady, tento dopis odešle na adresu: reklamace@poukazky.cz . Do dvou pracovních dnů budou Spotřebiteli zaslány informace o dalším postupu.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, a jeho sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy příslušného zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Zboží je třeba dopravit Prodávajícímu či servisnímu středisku osobně nebo zaslat doporučeně. Zboží zasílané na reklamaci není možno zaslat na dobírku.
Dopravu reklamovaného zboží hradí Kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

Dárkové poukázky lze reklamovat rovněž přímo u vydavatele těchto poukázek.

Nároky z odpovědnosti za vady

V případě, že se po převzetí zboží Spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady, má Spotřebitel :
a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dojde-li k okolnostem nezávislým na vůli Prodávajícího, v jejichž důsledku kupující, držitel „poukázky“ nebo další osoby nimi určené, plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
V případě zájmu může být po dohodě zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) Spotřebiteli zasláno (poštou). Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle Prodávající zpět Spotřebiteli na své náklady.

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele.

Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání Kupujícímu, v případě zasílání poštou je reklamace vyřízena v den, kdy je zboží předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte na našem reklamačním oddělení: reklamace@poukázky.cz .

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích dle dohody smluvních stran, pokud bude smlouva pro obě strany takto srozumitelná.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád umožňují Spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 16.2.2012.

 

partneři týdne

Přívětivá atmosféra a vůně dalekého Orientu, která Vám vrátí ztracenou energii...
Vše pro skateboarding, snowboarding i volný čas v obchodech EASY RIDER,...
Dárkové poukazy na služby a poradenství v oblasti interiérového designu

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.
Zobrazit košík >>
Doporučujeme

Koupit dárkové poukazy - Vstup do e-shopu

Eshop » poukázek

ObchodySipka
SlužbySipka
SportSipka
KulturaSipka
ZdravíSipka
VzděláváníSipka
CestováníSipka
ZážitkySipka
Univerzální certifikát »Sipka

Prolistujte náš celý katalog » dárkových poukazů nebo použijte jiný způsob vyhledávání.

Výběr poukázek podle lokality

Doporučujeme » poukazy

dm drogerie marktDárkové poukazy dm. dm drogerie nabízí pestrý výběr výrobků z oblasti péče o krásu a zdraví, péče o děti, domácnost, fotografie, výrobky pro zvířecí miláčky a další... >>

Dárkový poukaz Eiffel optikDárkové poukazy Eiffel optic - uplatníte na nákup veškerého zboží a služeb na všech prodejnách >>

Jak koupit » poukázky

Postup je jednoduchý:

  1. Vyhledat poukázku
  2. Vybrat blahopřání,
    napsat věnování  
  3. Odeslat sobě nebo
    rovnou obdarovanému

Více o nákupu on-line >

Napište nám » Váš názor

Váš názor nás zajímá, rádi bychom vylepšili naše služby i na základě Vašich doporučení.